برج های مسکونی کرانه 21- مساحت زمین 10769 متر مربع
2- حداقل زیر بنای کامل 35000 متر مربع
3-تعداد طبقات 12 طبقه روی همکف
4- تعداد واحد 216 واحد
6- تعداد پارکینگ 240 واحد

1- مساحت زمین  10769 متر مربع
2- حداقل زیر بنای کامل 35000 متر مربع
3-تعداد طبقات  12 طبقه روی همکف
4- تعداد واحد 216 واحد
6- تعداد پارکینگ  240 واحد