مجتمع مسکونی بساک اراکمجتمع لوکس مسکونی بساک پاسخی است به نیاز دیرینه شهروندان و تحقق آرزویی که سالها در ذهن همه دوست داران این منطقه وجود داشته است .این شهرک لوکس با هدف ایجاد یکی از بزرگترین مجموعه های مسکونی شیک و منحصر به فرد در منطقه همراه با استانداردهای روز دنیا احداث شده است. این پروژه پس از مطالعات گسترده اقلیمی،فرهنگی،اقتصادی و فنی با انگیزه ایجاد یک مجموعه منحصر به فرد در منطقه شهرستان صنعتی و استراتزیک اراک توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شده است

www.basaktowers.com

مجتمع لوکس مسکونی بساک  پاسخی است به نیاز دیرینه شهروندان و تحقق آرزویی که سالها در ذهن همه دوست داران این منطقه وجود داشته است .این شهرک لوکس با هدف ایجاد یکی از بزرگترین مجموعه های مسکونی شیک و منحصر به فرد در منطقه همراه با استانداردهای روز دنیا احداث شده است. این پروژه پس از مطالعات گسترده اقلیمی،فرهنگی،اقتصادی و فنی با انگیزه ایجاد یک مجموعه منحصر به فرد در منطقه شهرستان صنعتی و استراتزیک اراک توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شده است

www.basaktowers.com