ساختمان اداری کیشعملیات اجرائی این پروژه در زمینی به مساحت حدود 2000 متر مربع و ساختمانی در 11 طبقه و به مساحت حدود 7000 متر مربع با استانداردهای لوکس اروپائی جهت استفاده اداری تجاری شرکتها و موسسات ایرانی و خارجی در سال 1382 شروع شده و هم اکنون آماده بهره برداری و فروش میباشد.

عملیات اجرائی این پروژه در زمینی به مساحت حدود 2000 متر مربع و ساختمانی در 11 طبقه و به مساحت حدود 7000 متر مربع با استانداردهای لوکس اروپائی جهت استفاده اداری تجاری شرکتها و موسسات ایرانی و خارجی در سال 1382 شروع شده و هم اکنون آماده بهره برداری و فروش میباشد.