صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام خرداد 96

خلاصه خبر

شركت بازرگاني و سرمايه گذاري آينده كيش (شركت سهامي خاص)
در روز شنبه مورخ 13/03/1396
براي عملكرد سال مالي منتهي به 30/12/1395
شماره ثبت : 337
شناسه ملي : 10861519823
سرمايه ثبت شده : 000ر000ر000ر750 ريال
پيرو اگهي دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ 02/03/1396 ، جلسه مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام شركت بازرگاني و سرمايه گذاري آينده كيش ( سهامي خاص) در ساعت 10 روز شنبه مورخ 13/03/1396 با حضور27/76 درصد دارندگان و نمايندگان سهام و نماينده بازرس قانوني شركت ، به شرح پيوست در محل مركز مطالعات بهره وري و منابع انساني به نشاني تهران شيخ بهايي جنوبي خيابان ايران شناسي شهرك والفجر خيابان نهم پلاك 6 تشكيل گرديد. پس از احراز حضور 27/76 درصدي سهامداران در جلسه و رسميت آن و عرض خير مقدم توسط هيات مديره به حاضرين، جهت انتخاب اعضاي هيات رئيسه راي گيري به عمل آمد و اعضاء هيات رئيسه به شرح زير انتخاب شدند.
در اجراي ماده 101 لايحه اصلاحي قانون تجارت:
آقاي كمال الدين زاهدي اميري به شماره ملي 2161426648 به سمت رياست مجمع.
آقاي عباس فريور به شماره ملي 0452011310 به سمت ناظر
آقاي محمود احمدلو به شماره ملي 0033966974 به سمت ناظر
آقاي بابك اسد زاده شهير به شماره ملي 1378123964 به سمت منشي مجمع.

سپس دستور جلسه به شرح ذيل توسط منشي قرائت و به سمع صاحبان سهام رسيد.
دستور جلسه:
استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانوني شركت مربوط به سال مالي منتهي به 30/12/1395
بررسي وتصويب ترازنامه و صورتهاي مالي سال منتهي به 30/12/1395
انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل و تعيين حق الزحمه ايشان
انتخاب اعضاي هيات مديره
انتخاب روزنامه كثير الانتشار
ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد

پس از استماع دستور جلسه و ارائه گزارش فعاليت هيات مديره براي سال مالي منتهي به 30/12/1395 توسط مديرعامل شركت و قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت توسط نماينده بازرس قانوني و پس از بحث و بررسي ، تصميمات ذيل به اتفاق آراء توسط مجمع اتخاذ گرديد:

عملكرد هيات مديره در سال منتهي به 30/12/1395 مورد تصويب مجمع عمومي قرار گرفت .

تراز نامه شركت به تاريخ 30/12/1395 و حساب سود وزيان سال منتهي به تاريخ مزبور ، مورد تصويب مجمع قرار گرفت.

مطابق مواد 144 و با رعايت ماده 147 لايحه اصلاحي قانون تجارت، موسسه حسابرسي رايمند وهمكاران به شناسه ملي 10100505999 به عنوان حسابرس و بازرس اصلي و موسسه حسابرسي شراكت به شناسه ملي 10100174240 به عنوان حسابرس و بازرس علي البدل براي مدت يكسال انتخاب گرديد ، ضمناً بازرسان اعم از اصلي و علي البدل بدينوسيله تعهد مي نمايند كه داراي سوءپيشينه كيفري نبوده و ممنوعيت هاي مندرج در اصل 141 قانون اساسي و ماده 147 لايحه اصلاحي قانون تجارت، شامل هيچ يك از بازرسان نمي باشد و با امضاء ذيل اين صورتجلسه ضمن تائيد مفاد فوق بدينوسيله قبولي سمت خود را اعلام نمودند.


روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهي هاي شركت براي مدت يكسال انتخاب شد.

معاملات مشمول ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت به شرح صورتهاي مالي مورد گزارش، تصويب و تنفيذ شد.

در مورد انتخاب اعضا هيات مديره، با توجه به اساسنامه شركت ، مجمع در چارچوب ماده 88 قانون تجارت با اكثريت آراء اشخاص حقوقي زير را براي مدت دو سال به عنوان اعضاء هيات مديره شركت انتخاب نمود و اعضاء مزبور با امضاء ذيل صورتجلسه قبولي خود را اعلام كردند.

اعضاء هيات مديره :

صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز شناسه ملي 10100167010

شركت سرمايه گذاري آينده ساز كيش (سهامي خاص) شناسه ملي 10861527729

شركت آينده گستر (سهامي خاص) شناسه ملي 10101310501

در اجراي مواد 90 و 240 لايحه اصلاحي قانون تجارت درخصوص تقسيم سود به شرح زير اتخاذ تصميم و مقرر گرديد :
الف: مقرر گرديد به ازاي هر سهم مبلغ 200 ريال بصورت خالص تقسيم و به نسبت ميزان سهام ، بين سهامداران تقسيم شود.
ب :تتمه سود به عنوان سود انباشته به سال بعد منتقل گردد.
مجمع به آقاي بابك اسد زاده شهير (مدير عامل شركت ) وكالت با حق توكيل به غير داد تا نسبت به ثبت مفاد اين صورتجلسه در اداره ثبت شركتهاو مالكيت هاي صنعتي و معنوي منطقه آزاد كيش و امضاء دفاترمربوطه اقدام نمايند.
امضاء هيات رئيسه:
رئيس جلسه ناظرين جلسه منشي جلسه
كمال الدين زاهدي اميري عباس فريور محمود احمد لو بابك اسد زاده شهير
اعضاي هييت مديره:

صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز
شناسه ملي 10100167010

شركت سرمايه گذاري آينده ساز كيش (سهامي خاص)
شناسه ملي 10861527729

شركت كيش بتون جنوب (سهامي خاص)
شناسه ملي 10861529296
29 خرداد 2017
صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام خرداد 96

متن خبر

شركت بازرگاني و سرمايه گذاري آينده كيش (شركت سهامي خاص)
در روز شنبه مورخ 13/03/1396
براي عملكرد سال مالي منتهي به 30/12/1395
شماره ثبت : 337
شناسه ملي : 10861519823
سرمايه ثبت شده : 000ر000ر000ر750 ريال
پيرو اگهي دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ 02/03/1396 ، جلسه مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام شركت بازرگاني و سرمايه گذاري آينده كيش ( سهامي خاص) در ساعت 10 روز شنبه مورخ 13/03/1396 با حضور27/76 درصد دارندگان و نمايندگان سهام و نماينده بازرس قانوني شركت ، به شرح پيوست در محل مركز مطالعات بهره وري و منابع انساني به نشاني تهران شيخ بهايي جنوبي خيابان ايران شناسي شهرك والفجر خيابان نهم پلاك 6 تشكيل گرديد. پس از احراز حضور 27/76 درصدي سهامداران در جلسه و رسميت آن و عرض خير مقدم توسط هيات مديره به حاضرين، جهت انتخاب اعضاي هيات رئيسه راي گيري به عمل آمد و اعضاء هيات رئيسه به شرح زير انتخاب شدند.
در اجراي ماده 101 لايحه اصلاحي قانون تجارت:
آقاي كمال الدين زاهدي اميري به شماره ملي 2161426648 به سمت رياست مجمع.
آقاي عباس فريور به شماره ملي 0452011310 به سمت ناظر
آقاي محمود احمدلو به شماره ملي 0033966974 به سمت ناظر
آقاي بابك اسد زاده شهير به شماره ملي 1378123964 به سمت منشي مجمع.

سپس دستور جلسه به شرح ذيل توسط منشي قرائت و به سمع صاحبان سهام رسيد.
دستور جلسه:
استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانوني شركت مربوط به سال مالي منتهي به 30/12/1395
بررسي وتصويب ترازنامه و صورتهاي مالي سال منتهي به 30/12/1395
انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل و تعيين حق الزحمه ايشان
انتخاب اعضاي هيات مديره
انتخاب روزنامه كثير الانتشار
ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد

پس از استماع دستور جلسه و ارائه گزارش فعاليت هيات مديره براي سال مالي منتهي به 30/12/1395 توسط مديرعامل شركت و قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت توسط نماينده بازرس قانوني و پس از بحث و بررسي ، تصميمات ذيل به اتفاق آراء توسط مجمع اتخاذ گرديد:

عملكرد هيات مديره در سال منتهي به 30/12/1395 مورد تصويب مجمع عمومي قرار گرفت .

تراز نامه شركت به تاريخ 30/12/1395 و حساب سود وزيان سال منتهي به تاريخ مزبور ، مورد تصويب مجمع قرار گرفت.

مطابق مواد 144 و با رعايت ماده 147 لايحه اصلاحي قانون تجارت، موسسه حسابرسي رايمند وهمكاران به شناسه ملي 10100505999 به عنوان حسابرس و بازرس اصلي و موسسه حسابرسي شراكت به شناسه ملي 10100174240 به عنوان حسابرس و بازرس علي البدل براي مدت يكسال انتخاب گرديد ، ضمناً بازرسان اعم از اصلي و علي البدل بدينوسيله تعهد مي نمايند كه داراي سوءپيشينه كيفري نبوده و ممنوعيت هاي مندرج در اصل 141 قانون اساسي و ماده 147 لايحه اصلاحي قانون تجارت، شامل هيچ يك از بازرسان نمي باشد و با امضاء ذيل اين صورتجلسه ضمن تائيد مفاد فوق بدينوسيله قبولي سمت خود را اعلام نمودند.


روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهي هاي شركت براي مدت يكسال انتخاب شد.

معاملات مشمول ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت به شرح صورتهاي مالي مورد گزارش، تصويب و تنفيذ شد.

در مورد انتخاب اعضا هيات مديره، با توجه به اساسنامه شركت ، مجمع در چارچوب ماده 88 قانون تجارت با اكثريت آراء اشخاص حقوقي زير را براي مدت دو سال به عنوان اعضاء هيات مديره شركت انتخاب نمود و اعضاء مزبور با امضاء ذيل صورتجلسه قبولي خود را اعلام كردند.

اعضاء هيات مديره :

صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز شناسه ملي 10100167010

شركت سرمايه گذاري آينده ساز كيش (سهامي خاص) شناسه ملي 10861527729

شركت آينده گستر (سهامي خاص) شناسه ملي 10101310501

در اجراي مواد 90 و 240 لايحه اصلاحي قانون تجارت درخصوص تقسيم سود به شرح زير اتخاذ تصميم و مقرر گرديد :
الف: مقرر گرديد به ازاي هر سهم مبلغ 200 ريال بصورت خالص تقسيم و به نسبت ميزان سهام ، بين سهامداران تقسيم شود.
ب :تتمه سود به عنوان سود انباشته به سال بعد منتقل گردد.
مجمع به آقاي بابك اسد زاده شهير (مدير عامل شركت ) وكالت با حق توكيل به غير داد تا نسبت به ثبت مفاد اين صورتجلسه در اداره ثبت شركتهاو مالكيت هاي صنعتي و معنوي منطقه آزاد كيش و امضاء دفاترمربوطه اقدام نمايند.
امضاء هيات رئيسه:
رئيس جلسه ناظرين جلسه منشي جلسه
كمال الدين زاهدي اميري عباس فريور محمود احمد لو بابك اسد زاده شهير
اعضاي هييت مديره:

صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز
شناسه ملي 10100167010

شركت سرمايه گذاري آينده ساز كيش (سهامي خاص)
شناسه ملي 10861527729

شركت كيش بتون جنوب (سهامي خاص)
شناسه ملي 10861529296

اطلاعیه های مرتبط