شرکت بازرگانی و سرمایه گذاری آینده کیش "بساک" (سهامی خاص ) باسرمایه تمام پرداخت شده به میزان پانصد میلیارد ریـال در منطقـه آزاد کـیش فعـالیت می نماید . که باتوجه به معافیت 20ساله مالیاتی و امکان و اگذاری سهم به اعضاء صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز راهی مطمئن جهت سودآوری سرمایه های کوچک و سرگردان اعضاء و خانواده آنان می باشد.
این شرکت طی 20 سال فعالیت توانسته است، سود سهام و ارزش افزوده مناسبی به سهامداران اعطاء نماید .اعضاء صندوق آینده ساز می توانند سهام بساک را به قیمت روز از  صندوق خریداری نموده و  در صورت تداوم مالکیت سهام از نتایج حاصل از عملکرد شرکت نسبت به میزان سهم خود برخوردار گردند .ضمنا" اعضاء می توانند به نام همسر و هر یک از اعضاء تحت تکفل سهام خریداری نمایند .

ارسال مدارک خرید سهام

لطفا پس از خرید سهام و واریز وجه ،اصل فیش بانکی و فرم تکمیل شده خرید سهام را به صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز ارسال فرمائید.بدیهی است در صورت عدم ارسال اصل مدارک ،این شرکت بعلت عدم اطلاع از مشخصات واریز کننده تعهدی در رابطه باتخصیص سهام در تاریخ واریز شده نخواهد داشت.