درباره بساک

شرکت بازرگانی و سرمایه گذاری آینده کیش« بساک» در مرداد 1375 با هدف جذب و بکارگیری اصولی سرمایه‌های کوچک متعلق به آن دسته از مدیران و کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تحت پوشش که تابع مقررات بازنشستگی صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز میباشند در منطقه آزاد کیش تحت شماره 337 و با سرمایه 2 میلیارد ریال به ثبت رسید و با توجه به موفقیتهای بدست آمده با افزایش سرمایه و در بعضی موارد مشارکت مستقیم صندوق آینده ساز استفاده مطلوب از سرمایه گذاریهای انجام شده را نموده است.

سرمایة شرکت از 2 میلیارد ریال در سال 1375 به 750 میلیارد ریال در سال 1395 رسیده است و تعداد سهام شرکت متناسباً از دو میلیون سهم به 750 میلیون سهم و تعداد سهامداران از 5 نفر در سال 1375 به حدود 4000 نفر در سال 1395  افزایش داشته است.


اعضای هیئت مدیره شرکت بساک

جناب آقای دکتر علیرضا معبودی                    رئیس هیئت مدیره

جناب آقای مهندس اصغر ترکان                     نایب رئیس هیئت مدیره

جناب آقای مهندس محمد رضا محمودی          عضو هیئت مدیره

 جناب آقای مهندس  حمیدرضا فتاحی            مدیرعامل