عملیات بازرگانی

کلیه عملیات بازرگانی از طریق واردات و صادرات با توجه به عرضه و تقاضا در قالب عقود اسلامی و مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی انجام می پذیرد.

پذیرش پیشنهاد مشارکت و غیره

شرکت بساک پذیرای هرگونه پیشنهاد مناسب جهت احداث و ساخت هتل,واحدهای اداری,مسکونی و تجاری در قالب مشارکت پیمانکاری و مدیریت پیمان و مشارکت در فعالیتهای بازرگانی و تجاری می باشد.