اخبار بساک

تعداد آیتم ها در هر صفحه
ثبت افزایش سرمایه 33.33 درصدی

به استناد صورتجلسات مجمع عمومي فوق العاده مورخ 03/11/1395 و هيأت مديره مورخ 17/11/1395 و 26/04/1396 سرمايه شرکت از مبلغ 000ر000ر000ر750 ريال به مبلغ 993.748.256.000 ريال) منقسم به 993.748.256 سهم با نام 1000 ريالي افزايش يافت و در نتيجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گرديد.

افزايش سرمايه 33/33 درصدي

باتوجه به اختیار تفویض شده در مجمع عمومی فوق العاده مورخ 95/11/03 به هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 000ر000ر000ر750 ریال فعلی تا 000ر000ر000ر000ر2 ریال در دو یا چند نوبت و طی مدت دو سال، هیات مدیره شرکت بازرگانی و سرمایه گذاری آینده کیش "بساک" در جلسه مورخ 95/11/17 خود با رعایت ضوابط مربوطه تصویب نمود که سرمایه شرکت در مرحله اول از مبلغ 000ر000ر000ر750 ریال فعلی به 000ر000ر000ر000ر1 ریال از محل مطالبات حال شده و همچنین آورده نقدی سهامداران شرکت، افزایش یابد. بنا به مراتب مذکور و در اجرای ماده 169 اصلاحیه قانون تجارت، بدینوسیله مراتب چگونگی استفاده صاحبان سهام از حق تقدم ایشان در خرید سهام جدید را به اطلاع آنان میرساند