ثبت افزایش سرمایه 33.33 درصدی

خلاصه خبر

آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت بازرگانی و سرمایه گذاری آینده کیش «بساک»

(شرکت سهامی خاص) ثبت شده به شماره 337 منطقه آزاد کیش و شناسه ملی 10861519823

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/11/1395 و هیأت مدیره مورخ 17/11/1395 و 26/04/1396 سرمایه شرکت از مبلغ 000ر000ر000ر750 ریال به مبلغ 993.748.256.000 ریال) منقسم به 993.748.256 سهم با نام 1000 ریالی افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید.

22 مرداد 2017
ثبت افزایش سرمایه 33.33 درصدی

متن خبر

آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت بازرگانی و سرمایه گذاری آینده کیش «بساک»

(شرکت سهامی خاص) ثبت شده به شماره 337 منطقه آزاد کیش و شناسه ملی 10861519823

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/11/1395 و هیأت مدیره مورخ 17/11/1395 و 26/04/1396 سرمایه شرکت از مبلغ 000ر000ر000ر750 ریال به مبلغ 993.748.256.000 ریال) منقسم به 993.748.256 سهم با نام 1000 ریالی افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید.


اخبار مرتبط