افزايش سرمايه 33/33 درصدي

خلاصه خبر

باتوجه به اختیار تفویض شده در مجمع عمومی فوق العاده مورخ 95/11/03 به هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 000ر000ر000ر750 ریال فعلی تا 000ر000ر000ر000ر2 ریال در دو یا چند نوبت و طی مدت دو سال، هیات مدیره شرکت بازرگانی و سرمایه گذاری آینده کیش "بساک" در جلسه مورخ 95/11/17 خود با رعایت ضوابط مربوطه تصویب نمود که سرمایه شرکت در مرحله اول از مبلغ 000ر000ر000ر750 ریال فعلی به 000ر000ر000ر000ر1 ریال از محل مطالبات حال شده و همچنین آورده نقدی سهامداران شرکت، افزایش یابد. بنا به مراتب مذکور و در اجرای ماده 169 اصلاحیه قانون تجارت، بدینوسیله مراتب چگونگی استفاده صاحبان سهام از حق تقدم ایشان در خرید سهام جدید را به اطلاع آنان میرساند:

سرمایه فعلی شرکت: 000ر000ر000ر750 ریال
مبلغ افزایش سرمایه و درصد آن به سرمایه فعلی: 000ر000ر000ر250 ریال معادل 33/33 درصد سرمایه فعلی
سرمایه شرکت پس از افزایش سرمایه 000ر000ر000ر000ر1 ریال
مبلغ اسمی سهام جدید 000ر1 ریال
در مرحله اول افزایش سرمایه هر یک از سهامداران به میزان 33/33 درصد تعداد سهام خود در تاریخ مجمع دارای حق تقدم در خرید سهام جدید می باشند.
مهلت استفاده سهامداران از حق تقدم خود در پذیره نویسی سهام جدید از تاریخ انتشار این آگهی (95/11/27 )به مدت 60 روز می باشد.

گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید به آخرین آدرسی که از سهامداران محترم شرکت در اختیار است برای ایشان با پست سفارشی ارسال می شود. چنانچه بنا به دلایلی از جمله تغییر آدرس گواهینامه حق تقدم خرید توسط برخی از سهامداران واصل نگردید، سهامداران مذکور می توانند ظرف مهلت مقرر برای پذیره نویسی سهام به آدرس شرکت واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از نیایش، خیابان عاطفی غربی، پلاک 119 به کدپستی:1967945134 مراجعه و گواهینامه مربوط را دریافت دارند.
سهامداران محترم می توانند ظرف مهلت مقرر از طریق موافقت با تامین مبلغ اسمی سهام جدید از محل مطالبات نقدی حال شده خود و با واریز مبلغ 000ر1 ریال به ازای هر یک
سهم جدید به حساب جام شماره 58865260/91 نزد بانک ملت شعبه مرکزی کیش بنام شرکت بازرگانی و سرمایه گذاری آینده کیش "بساک" و یا حسب مورد از هر دو طریق استفاده نموده و نسبت به ارسال فرم های تکمیل شده ذیربط با پست سفارشی به نشانی شرکت(مندرج در بند 7) اقدام نموده و یا مدارک مذکور را شخصا به شرکت تحویل دهند. همچنین سهامداران می توانند در مهلت پذیره نویسی، تمام یا قسمتی از حق تقدم خود را به هر شخص که مایل باشند واگذار نمایند که در این صورت گواهینامه حق تقدم می بایست به شرح فوق به آدرس شرکت ارسال و یا تحویل گردد.

بر اساس مبانی قانونی، چنانچه سهامداران محترم ظرف مهلت مقرر، از حق تقدم خود طبق بند 8 فوق استفاده ننمایند، هیچگونه حقی نسبت به سهام جدید نداشته و حق تقدم خرید سهم جدید از ایشان سلب می شود. در این وضعیت براساس اختیارات تفویضی مجمع عمومی فوق العاده مورخ 95/11/03 و حسب تصمیم هیات مدیره، این گونه حق تقدم ها و همچنین سهام ناشی از پاره سهم های ایجادی، در شرایط وجود سهامدار داوطلب

خرید به وی واگذار و خالص بهای فروش به حساب بستانکاری سهامداران ذیربط که از حق تقدم استفاده ننموده اند منظور خواهد شد و در غیر اینصورت سرمایه تا حد تامین شده به ثبت خواهد رسید.

سهامداران محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر راهنمایی لازم با امور سهام شرکت به شماره 22028068-021 تماس حاصل فرمایند.

29 خرداد 2017
افزايش سرمايه 33/33 درصدي

متن خبر

باتوجه به اختیار تفویض شده در مجمع عمومی فوق العاده مورخ 95/11/03 به هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 000ر000ر000ر750 ریال فعلی تا 000ر000ر000ر000ر2 ریال در دو یا چند نوبت و طی مدت دو سال، هیات مدیره شرکت بازرگانی و سرمایه گذاری آینده کیش "بساک" در جلسه مورخ 95/11/17 خود با رعایت ضوابط مربوطه تصویب نمود که سرمایه شرکت در مرحله اول از مبلغ 000ر000ر000ر750 ریال فعلی به 000ر000ر000ر000ر1 ریال از محل مطالبات حال شده و همچنین آورده نقدی سهامداران شرکت، افزایش یابد. بنا به مراتب مذکور و در اجرای ماده 169 اصلاحیه قانون تجارت، بدینوسیله مراتب چگونگی استفاده صاحبان سهام از حق تقدم ایشان در خرید سهام جدید را به اطلاع آنان میرساند:

سرمایه فعلی شرکت: 000ر000ر000ر750 ریال
مبلغ افزایش سرمایه و درصد آن به سرمایه فعلی: 000ر000ر000ر250 ریال معادل 33/33 درصد سرمایه فعلی
سرمایه شرکت پس از افزایش سرمایه 000ر000ر000ر000ر1 ریال
مبلغ اسمی سهام جدید 000ر1 ریال
در مرحله اول افزایش سرمایه هر یک از سهامداران به میزان 33/33 درصد تعداد سهام خود در تاریخ مجمع دارای حق تقدم در خرید سهام جدید می باشند.
مهلت استفاده سهامداران از حق تقدم خود در پذیره نویسی سهام جدید از تاریخ انتشار این آگهی (95/11/27 )به مدت 60 روز می باشد.

گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید به آخرین آدرسی که از سهامداران محترم شرکت در اختیار است برای ایشان با پست سفارشی ارسال می شود. چنانچه بنا به دلایلی از جمله تغییر آدرس گواهینامه حق تقدم خرید توسط برخی از سهامداران واصل نگردید، سهامداران مذکور می توانند ظرف مهلت مقرر برای پذیره نویسی سهام به آدرس شرکت واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از نیایش، خیابان عاطفی غربی، پلاک 119 به کدپستی:1967945134 مراجعه و گواهینامه مربوط را دریافت دارند.
سهامداران محترم می توانند ظرف مهلت مقرر از طریق موافقت با تامین مبلغ اسمی سهام جدید از محل مطالبات نقدی حال شده خود و با واریز مبلغ 000ر1 ریال به ازای هر یک
سهم جدید به حساب جام شماره 58865260/91 نزد بانک ملت شعبه مرکزی کیش بنام شرکت بازرگانی و سرمایه گذاری آینده کیش "بساک" و یا حسب مورد از هر دو طریق استفاده نموده و نسبت به ارسال فرم های تکمیل شده ذیربط با پست سفارشی به نشانی شرکت(مندرج در بند 7) اقدام نموده و یا مدارک مذکور را شخصا به شرکت تحویل دهند. همچنین سهامداران می توانند در مهلت پذیره نویسی، تمام یا قسمتی از حق تقدم خود را به هر شخص که مایل باشند واگذار نمایند که در این صورت گواهینامه حق تقدم می بایست به شرح فوق به آدرس شرکت ارسال و یا تحویل گردد.

بر اساس مبانی قانونی، چنانچه سهامداران محترم ظرف مهلت مقرر، از حق تقدم خود طبق بند 8 فوق استفاده ننمایند، هیچگونه حقی نسبت به سهام جدید نداشته و حق تقدم خرید سهم جدید از ایشان سلب می شود. در این وضعیت براساس اختیارات تفویضی مجمع عمومی فوق العاده مورخ 95/11/03 و حسب تصمیم هیات مدیره، این گونه حق تقدم ها و همچنین سهام ناشی از پاره سهم های ایجادی، در شرایط وجود سهامدار داوطلب

خرید به وی واگذار و خالص بهای فروش به حساب بستانکاری سهامداران ذیربط که از حق تقدم استفاده ننموده اند منظور خواهد شد و در غیر اینصورت سرمایه تا حد تامین شده به ثبت خواهد رسید.

سهامداران محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر راهنمایی لازم با امور سهام شرکت به شماره 22028068-021 تماس حاصل فرمایند.


اخبار مرتبط